Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***

Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Știm că o carieră profesională trebuie continuată și construită pe termen lung și considerăm că fiecare dintre angajații noștri ar trebui să joace un rol activ în carierele proprii. În secțiunea de mai jos puteți regăsi lista posturilor disponibile spre cele mai frumoase „călătorii”. 

Informaţii suplimentare puteți obține direct la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu R.A. sau ne puteți contacta prin e-mail pe adresa [email protected].

Post vacant Director Operațional
- contract de muncă pe durată nedeterminată
Număr posturi disponibile 1
Atribuții și responsabilități principale
 • Îndeplineste atributiile de Manager Operațiuni conform ADR.OR.D.015 Personnel requirements, pentru managementul şi supravegherea serviciilor operaţionale;
 • Răspunde de planificarea realizării activităților structurilor subordonate pentru îndeplinirea cerințelor Regulamentului UE 139/2014 (și a documentelor subsecvente) privind serviciile operaționale;
 • Asigură planificarea și verificarea managementului situațiilor de urgentă și a intervenției;
 • Avizează scenariile de lucru și coordonează elaborarea Planului de Măsuri în Situații de Urgență;
 • Asigură managementul și alocarea resurselor disponibile pentru:
 1. Administrarea platformei
 2. Interventia pentru salvarea victimelor si stingerea incendiilor, in limitele de competenta legale stabilite pentru administratorul aerodromului;
 3. Activitatile de deszapezire/degivrare pentru asigurarea disponibilitatii suprafetei de miscare;
 4. Asigurarea fluenței procesării pe fluxurile de pasageri/bagaje/marfa in limitele de competența administratorului aeroportului;
 5. Asigurarea furnizarii serviciilor la sol pentru aeronave conform certificatelor emise;
 6. Mentinerea conditiilor de operare ca aeroport internațional;
 • Alte atribuții și responsabilitati conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Aeroportului Internațional Sibiu.
Cerințe de ocupare a postului Studii și experiență profesională:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licență, urmate de studii de master absolvite cu diplomă de master sistem Bologna;
- experiență profesională de minim 3 ani în funcții de conducere;
- cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet Explorer;
- cunoașterea limbii engleze la un nivel necesar pentru performarea atribuțiilor sale (redactarea documentelor utilizate în limba engleză, susținerea conversațiilor e-mail și face to face).
Competențe comportamentale:
- orientare către performanță;
- comunicare eficientă;
- capacitate de conducere și organizare a personalului din subordine;
- capacitate de a-și asuma responsabilitățile specifice funcției.
Etape de selecție și probe concurs 1. Evaluare compatibilității cu postul prin interviu;
2. Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test scris care are la bază bibliografia și cerințele publicate în prezentul anunț.
Dosar de candidatură - cerere de înscriere;
- CV în format Europass semnat pe toate paginile;
- copie a actului de identitate;
- documente care atestă studiile/calificările/atestările;
- documente care atestă vechimea în muncă și experiența în funcții de conducere;
- cazier judiciar valabil;
- adeverință valabilă din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției.
Documentele justificative trebuie să fie semnate de către candidat privind conformitatea cu originalul.
Dosarele se depun la sediul Aeroportului Internațional Sibiu R.A, din şos. Alba Iulia, nr. 73.
Mai multe informații privind procesul de recrutare pot fi solicitate, prin e-mail, pe adresa [email protected].
Termen depunere dosar de candidatură 21.06.2022, ora 15:00
Dată concurs 23.06.2022, ora 09:00
Bibliografie
 1. Codul Aerian din 2020 (Legea nr.21/2020);
 2. Regulamentul 139/12-feb-2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
 3. Hotararea 1234/2021 privind sistemul de coordonare a misiunilor de căutare şi salvare a victimelor şi supravieţuitorilor unui accident de aviaţie civilă şi responsabilităţile instituţiilor care desfăşoară aceste misiuni, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul aviaţiei civile;
 4. Reglementarea aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu servituți aeronautice civile și a condițiilor de avizare a documentațiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană și/sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României RACR-ZSAC, ediția 1/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015;
 5. Reglementarea aeronautică civilă română "Serviciul de informare aeronautică", Ediția 4/2020, aprobată prin OMTIC nr.1785/21.09.2020;
 6. Hotărârea 859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național.

 

Post vacant Director Investiții și Dezvoltare
- contract de muncă pe durată nedeterminată
Număr posturi disponibile 1
Atribuții și responsabilități principale
 • Îndeplineste atribuțiile de Manager Mentenanță conform ADR.OR.D.015 Personnel requirements, pentru managementul şi supravegherea activităţilor de întreţinere a aerodromului, inclusiv pentru infrastructura, instalaţiile şi echipamentele aeroportuare;
 • Răspunde pentru starea fizică a infrastructurii și echipamentelor aeroportuare necesare pentru obținerea și menținerea certificării Aeroportului Internațional Sibiu;
 • Coordonează implementarea proiectelor privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii, în concordanţă cu standardele interne şi internaţionale din domeniul aeroportuar;
 • Dezvoltă, coordonează și urmărește implementarea programelor de mentenanță (reparaţii şi întreţinere) a infrastructurii, precum și a mijloacelor și echipamentelor de aerodrom;
 • Avizează, în vederea aprobării, programe de reparaţii capitale şi reparaţii curente şi coordonează elaborarea acestora;
 • Coordoneaza procesul de elaborare a caietelor de sarcini (pe baza temelor de proiectare transmise de compartimentele beneficiare) privind achiziția de servicii de proiectare, inclusiv de elaborare a Studiilor de Fezabilitate / Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție;
 • Urmăreşte și verifică lucrările de investiţii;
 • Alte atribuții și responsabilitati conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Aeroportului Internațional Sibiu.
Cerințe de ocupare a postului - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licență, urmate de studii de master absolvite cu diplomă de master sistem Bologna;
- experiență profesională de minim 3 ani în funcții de conducere;
- cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet Explorer;
- cunoașterea limbii engleze la un nivel necesar pentru performarea atribuțiilor sale (redactarea documentelor utilizate în limba engleză, susținerea conversațiilor e-mail și face to face).
Etape de selecție și probe concurs 1. Evaluare compatibilității cu postul prin interviu;
2. Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test scris care are la bază bibliografia și cerințele publicate în prezentul anunț.
Dosar de candidatură - cerere de înscriere;
- CV în format Europass semnat pe toate paginile;
- copie a actului de identitate;
- documente care atestă studiile/calificările/atestările;
- documente care atestă vechimea în muncă și experiența în funcții de conducere;
- cazier judiciar valabil;
- adeverință valabilă din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției.
Documentele justificative trebuie să fie semnate de către candidat privind conformitatea cu originalul.
Dosarele se depun la sediul Aeroportului Internațional Sibiu R.A, din şos. Alba Iulia, nr. 73.
Mai multe informații privind procesul de recrutare pot fi solicitate, prin e-mail, pe adresa [email protected].
Termen depunere dosar de candidatură 21.06.2022, ora 15:00
Dată concurs 23.06.2022, ora 09:00
Bibliografie
 1. Codul Aerian din 2020 (Legea nr.21/2020);
 2. Regulamentul 139/12-feb-2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
 3. Regulamentul privind recepția construcțiilor aprobat prin Hotărârea 273/1994;
 4. Ordonanța de urgență 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 5. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora aprobate prin Hotararea 875/2011;
 6. Hotărârea 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
 
Post vacant Director Comercial
- contract de muncă pe durată nedeterminată
Număr posturi disponibile 1
Atribuții și responsabilități principale
 • Coordonarea elaborării de metodologii şi proceduri proprii de atribuire a contractelor de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare şi asigură respectarea acestora;
 • Coordonarea derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice în condiţii de legalitate;
 • Coordonarea strategiilor, activităţilor şi funcţiilor de marketing şi vânzări;
 • Managementul şi analiza evoluţiei vânzărilor serviciilor aviatice şi non-aviatice;
 • Cunoaşterea şi respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi ale reglementărilor aeronautice naţionale şi internaţionale aplicabile domeniului aviaţiei civile în general şi domeniului comercial în special
 • Coordonarea procesului de perfectare al contractelor de operare, inchiriere de spații, expunere reclamă comerciala
 • Alte atribuții și responsabilitati conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Aeroportului International Sibiu.
Cerințe de ocupare a postului - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licență, urmate de studii de master absolvite cu diplomă de master sistem Bologna;
- experiență profesională de minim 3 ani în funcții de conducere;
- cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet Explorer;
- cunoașterea limbii engleze la un nivel necesar pentru performarea atribuțiilor sale (redactarea documentelor utilizate în limba engleză, susținerea conversațiilor e-mail și face to face).
Etape de selecție și probe concurs 1. Evaluare compatibilității cu postul prin interviu;
2. Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test scris care are la bază bibliografia și cerințele publicate în prezentul anunț.
Dosar de candidatură - cerere de înscriere;
- CV în format Europass semnat pe toate paginile;
- copie a actului de identitate;
- documente care atestă studiile/calificările/atestările;
- documente care atestă vechimea în muncă și experiența în funcții de conducere;
- cazier judiciar valabil;
- adeverință valabilă din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției.
Documentele justificative trebuie să fie semnate de către candidat privind conformitatea cu originalul.
Dosarele se depun la sediul Aeroportului Internațional Sibiu R.A, din şos. Alba Iulia, nr. 73.
Mai multe informații privind procesul de recrutare pot fi solicitate, prin e-mail, pe adresa [email protected].
Termen depunere dosar de candidatură 21.06.2022, ora 15:00
Dată concurs 23.06.2022, ora 09:00
Bibliografie
 1. Codul Aerian din 2020 (Legea nr.21/2020);
 2. Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 3. Normele Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului – cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului 394/2016;
 4. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 5. Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene (Comunicarea Comisiei Europene 2014/C99/03).