Începând cu data de 1 octombrie 2021, călătoria în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi posibilă exclusiv în baza în baza pașaportului valabil. Mai multe detalii la www.mae.ro/node/56800. *** Pentru condițiile de călătorie pentru cetățenii care PĂRĂSESC teritoriul României consultați website-ul MAE - www.mae.ro - secțiunea ATENȚIONĂRI DE CĂLĂTORIE COVID-19 ***

Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Știm că o carieră profesională trebuie continuată și construită pe termen lung și considerăm că fiecare dintre angajații noștri ar trebui să joace un rol activ în carierele proprii. În secțiunea de mai jos puteți regăsi lista posturilor disponibile spre cele mai frumoase „călătorii”. 

Informaţii suplimentare puteți obține direct la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu R.A. sau ne puteți contacta prin e-mail pe adresa [email protected] 

Post vacant Economist
- contract de muncă pe durată nedeterminată
Număr posturi disponibile 2
Atribuții și responsabilități principale
 • Efectuează evidența contabilă a conturilor de natura stocurilor, clienților, furnizorilor, a cheltuielilor și veniturilor în avans, a cheltuielilor și veniturilor, a provizioanelor, ajustărilor de valoare, a creditelor furnizori, a leasingurilor, a garanțiilor, a conturilor în afara bilanțului;
 • Întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru conturile sintetice şi cele analitice şi urmăreşte concordanţa dintre acestea;
 • Întocmirea declarațiilor fiscale;
 • Verificarea și închiderea contului de profit și pierdere;
 • Participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil după caz, a calculului indicatorilor economico-financiari la nivelul societății, inclusiv participarea la întocmirea raportărilor semestriale și situațiilor financiare anuale;
 • Asigură suport la întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 • Întocmește diverse adrese, situații economice, situații statistice etc. legate de atribuțiile postului solicitate prin acte normative sau prin deciziile conducerii societății;
 • Respectă procedurile interne de lucru și face propuneri de îmbunătățire a acestora.
Cerințe de ocupare a postului - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
- certificare CECCAR sau în curs de certificare – constituie avantaj;
- vechime de cel puțin 5 ani în domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile, inclusiv fiscale;
- să dețină cunoștințe solide în ceea ce privește legislația în vigoare privind domeniul financiar-contabil, inclusiv fiscal.

Competențe comportamentale:
- orientare către performanță;
- comunicare eficientă;
- flexibilitate în abordarea situaţiilor de lucru;
- capacitate de a lucra în echipă.
Etape de selecție și probe concurs 1. Evaluarea compatibilității cu postul prin interviu;
2. Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test scris care are la bază bibliografia publicată în prezentul anunț.
Modalitatea de desfășurare a probelor de selecție: la sediul Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
Dosar de candidatură - cerere de înscriere;
- CV în format Europass semnat pe toate paginile;
- acte de studii – în copie;
- carnet de muncă – în copie sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
- copia actului de identitate;
- adeverință medicală;
- cazier judiciar.
Documentele justificative trebuie să fie semnate de către candidat privind conformitatea cu originalul.
Dosarele se depun la sediul Aeroportului Internațional Sibiu R.A., din şos. Alba Iulia, nr. 73.
Mai multe informații privind procesul de recrutare pot fi solicitate, prin e-mail, pe adresa [email protected]
Termen depunere dosar de candidatură 18.07.2022, ora 15:00
Dată concurs 19.07.2022, ora 10:00
Bibliografie
 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991**)(**republicată**)(*actualizată*).
 2. Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate (actualizat).
 3. Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (actualizat).
 4. Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabil (actualizat).
 5. Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 (*actualizată*) pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasari şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
 6. Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.