Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***

Transparență

Raportări în ceea ce privește Aeroportul Internațional Sibiu R.A. considerând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Aeroportul Internațional Sibiu este o regie autonomă cu specific deosebit, de interes județean, cu personalitate juridică și care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, în condițiile legii. Regia își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Județean Sibiu în conformitate cu prevederile H.G. nr. 398 din 1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene; ale Legii nr. 15 din 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și O.U.G. 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată.

 

 Articol* Documente și informații Link publicare informații
Art. 51 lit. (a) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării Nu se aplică
Art. 51 lit. (b) Situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării  Detalii aici
Art. 51 lit. (c)  Raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului  Detalii aici
Art. 51 lit. (d)  Componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, respectiv definitivi sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii  Detalii aici
Art. 51 lit. (e) Declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului de pe întreaga durată a mandatului  Detalii aici
Art. 51 lit. (f)  Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar Detalii aici
Art. 51 lit. (g)  Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia  Detalii aici
Art. 51 lit. (h) Procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor  Detalii aici
Art. 51 lit. (i)  Scrisoarea de așteptări (pdf) Detalii aici
Art. 51 lit. (j) Contractul de mandat  Detalii aici
Art. 51 lit. (k) Bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari Detalii aici
Art. 51 lit. (l) Cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii  Detalii aici
Art. 51 lit. (m) Datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată  Detalii aici
Art. 51 lit. (n) Valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat  Detalii aici
Art. 51 lit. (o) Serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public Detalii aici
Art. 51 lit. (p) Menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii  Detalii aici
Art. 51 lit. (q) Situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii  Detalii aici
Art. 51 lit. (r) Raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii  Detalii aici
Art. 51 lit. (s) Menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii  Detalii aici
Art. 51 lit. (ș) Planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii  Detalii aici
Art. 51 lit. (t) Raportul de audit extern  Detalii aici
*Articol de referință conform O.U.G 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.