Începând cu data de 1 octombrie 2021, călătoria în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi posibilă exclusiv în baza pașaportului valabil. Mai multe detalii la www.mae.ro/node/56800. *** Pentru condițiile de călătorie pentru cetățenii care PĂRĂSESC teritoriul României consultați website-ul MAE - www.mae.ro - secțiunea ATENȚIONĂRI DE CĂLĂTORIE COVID-19 ***
Înapoi la lista achizitii

ACHIZITIE

Achiziție pentru servicii de pază perimetrală.


Data postării:
20.09.2016
Data limită:
03.10.2016


În data de 03.10.2016, procedură de achiziție pentru servicii de pază perimetrală. Documentaţia de atribuire se poate solicita printr-o cerere scrisă, depusă la sediul RA Aeroportul Internațional Sibiu, transmisă pe nr. de fax 0269/253131 sau la adresa de e-mail [email protected], începând cu data de 20.09.2016. În urma înregistrării cererii, documentația de atribuire se poate ridica în format tipărit de la RA Aeroportul Internațional Sibiu sau va fi transmisă în format electronic la adresa de e-mail specificată în cerere.
Clarificări cu privire la documentaţia de atribuire a contractului de servicii de pază perimetrală
1) Întrebare:
Atât în fișa de date la capitolul H1 cât și în modelul de acord cadru la punctul 5.1 ați specificat că prețul contractului este ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a acordului cadru. Din punctul nostru de vedere această clauză / mențiune poate afecta serviciul prestat, întrucât din calculele noastre valoarea estimată este raportată la un salariu minim pe economie în valoare de 1.250 ron / lună. Ținând cont că în ultimii cinci ani salariul minim pe economie a fost majorat în fiecare an cu procente cuprinse între 5% - 20%, avem rugămintea să rectificați această mențiune astfel încât tariful unitar să poată fi indexat conform salariului minim pe economie garantat în plată și impus printr-o Hotărâre de Guvern. O creștere a salariului minim nu poate fi prevăzută și nici suportată integral de o companie prestatoare, fără ca tariful practicat să fie majorat proporțional cu creșterea impusă, mai ales în situația în care contractul de prestări servicii este încheiat pe o perioadă mai mare, respectiv 24 luni.
Răspuns:
Capitolul H, punctul H.1 al Fișei de date se modifică și devine:
”Componenta a) prețul acordului cadru (prețul în lei pe oră / post) poate fi ajustată doar în cazul creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și impus printr-un act normativ. Procentul maxim de indexare a prețului în lei pe oră / post este de 85% din procentul de creștere salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la salariul de bază al agenților de pază alocați pentru obiectivul AIS. Procentul de ajustare va fi egal cu procentul influenței cheltuielilor cu salariile în prețul în lei pe oră / post raportat la numărul maxim de posturi și la întreaga perioadă a acordului cadru. Prețul în lei pe oră / post nu se ajustează în situația în care salariul de bază al agenților de pază alocați pentru obiectivul AIS este egal sau mai mare decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.”
Capitolul 5 ” Ajustarea preţului”, art. 5.1 al Acordului cadru se modifică și devine:
”Componenta a) prețul acordului cadru (prețul în lei pe oră / post) poate fi ajustată doar în cazul creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și impus printr-un act normativ. Procentul maxim de indexare a prețului în lei pe oră / post este de 85% din procentul de creștere salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la salariul de bază al agenților de pază alocați pentru obiectivul AIS. Procentul de ajustare va fi egal cu procentul influenței cheltuielilor cu salariile în prețul în lei pe oră / post raportat la numărul maxim de posturi și la întreaga perioadă a acordului cadru. Prețul în lei pe oră / post nu se ajustează în situația în care salariul de bază al agenților de pază alocați pentru obiectivul AIS este egal sau mai mare decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.”
Calculația aferentă tarifului / oră / post care se anexează Formularului de ofertă (conform punctului D.6 al Fișei de date) trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:
- salariul de bază al agenților de pază alocați pentru obiectivul AIS (pe categorii de personal, dacă este cazul);
- procentul influenței cheltuielilor cu salariile în prețul în lei pe oră / post raportat la numărul maxim de posturi și la întraga perioadă a acordului cadru.
2) Întrebare:
Actele doveditoare solicitate în cadrul Fișei de date, punctul C. Documente de calificare a ofertanților, subpunctul 13, se emit de către autoritățile de specialitate după prezentarea unui contract care să necesite astfel de documente.
Întrucât subscrisa, la data prezentei, nu derulează astfel de contracte, nu deține nici actele solicitate.
Pentru asigurarea unei competiții reale, vă solicităm eliminarea cerinței deoarece aceasta restricționează participarea la procedură
Răspuns:
Punctul C ”Documente de calificare a ofertanților”, subpunctul 13 al Fișei de date se modifică și devine:
”În conformitate cu Hotărârea nr. 185 din 9 martie 2005 privind modificarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu si Hotărârea Guvernului 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României cu modificările şi completările ulterioare, a corespondenţei clasificate, există posibilitatea ca în executarea contractului, anumite informații gestionate de Prestator, să aibă avea caracter secret de serviciu.
În acest sens ofertantul va face dovada implementării şi respectării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate (minim secret de serviciu), concretizate prin întocmirea şi avizarea de către Autoritatea Desemnată de Securitate a Programului de Prevenire a Scurgerii de Informaţii Clasificate emise sau gestionate la nivelul societătii ; (se va depune în copie lizibilă, semnată olograf şi ştampilată, cu menţiunea ˝conform cu originalul˝ Avizul emis de Autoritatea desemnată de securitate pentru Programul de Prevenire a Scurgerii de Informaţii Clasificate.)”
3) Întrebare:
Având în vedere faptul că în caietul de sarcini la cap. C – Documente de calificare a ofertanților se precizează (pag. 12): Avizul IGPR pentru zona de funcționare a dispeceratului de monitorizare în care se află obiectivul conform Legii nr. 333/2003.
Societatea noastră deține un aviz de dispecerat aprobat de IGPR, mai puțin pentru zona Sibiu unde se află obiectivul. În situația în care serviciile vor fi subcontractate de către altă firmă, vă rugăm să ne comunicați ce documente trebuie să depunem pentru subcontractantul, care are dispecerat pentru zona Sibiu.
Răspuns:
Conform punctului C ”Documente de calificare a ofertanților”, subpunctul 17 al Fișei de date, se va depune avizul IGPR pentru zona de funcţionare a dispeceratului de monitorizare în care se află obiectivul, conform Legii nr. 333/2003 (avizul dispeceratului de monitorizare al ofertantului sau avizul dispeceratului de monitorizare aparținând societății de la care s-au contractat serviciile de dispecerizare și intervenție). În cazul în care serviciile de dispecerizare și intervenție se contractează, se va face dovada contractării acestor servicii pentru o periadă cel puţin egală cu perioada pentru care se va încheia acordul cadru (se va depune documentul prin care se contractează serviciile de dispecerizare și intervenție, încheiat cu societatea care deține dispeceratul în care se află obiectivul AIS).
Clarificări 2 cu privire la documentaţia de atribuire a contractului de servicii de pază perimetrală
1) Întrebare:
Având în vedere prevederile documentației de atribuire, capitol C, punct 2) Certificat de atestare fiscal, prin care se solicit operatorilor economici să prezinte certificate de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social din care să reiese situaţia obligaţiilor scadente la plată în luna anterioară datei limită de depunere a ofertelor, coroborat cu data depunerii ofertelor de participare la procedură, respective, 03.10.2016, vă rugăm să acceptați prezentarea certificatului de atestare fiscal eliberat fără datorii la data de 31.08.2016, având în vedere că din punct de vedere tehnic nu se poate obține de la autoritățile competente certificatul de atestare fiscal din care să reiasă situația obligațiilor scadente la plată pentru luna septembrie (luna anterioară datei limită de depunere a ofertelor).
Răspuns:
Capitolul C ”Documente de calificare a ofertanților”, punctul 2) al Fișei de date NU se modifică.
Se va depune certificatul de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social din care să reiese situaţia obligaţiilor scadente la plată în luna anterioară datei limită de depunere a ofertelor (original, copie legalizată sau copie lizibilă, semnată olograf şi ştampilată, cu menţiunea ˝conform cu originalul˝).
2) Întrebare:
Solicitarea autorității contractante de a depune Avizul emis de Autoritatea desemnată de securitate pentru Programul de Prevenire a Scurgerii de Informații Clasificate ”în copie lizibilă semnată olograf și ștampilată cu mențiunea conform cu originalul” nu poate fi îndeplinită de către ofertant, întrucât adresa AUTORITĂȚII DESEMNATE DE SECURITATE (SRI), prin care Programul de Prevenire a Scurgerii de Informații Clasificate a fost avizat are caracter clasificat secret de serviciu.
Fiind un document emis de altă instituție NU poate fi MULTIPLICAT decât cu ACORDUL acesteia, sens în care este necesară o SOLICITARE SCRISĂ, iar termenul de răspuns este de 30 ZILE, depășind astfel termenul de depunere a ofertelor pentru procedura mai sus menționată.
Vă rugăm acceptați transmiterea din partea operatorului economic a numărului de înregistrare al Adresei și faptul că PPSIC-ul este avizat, acestea fiind singurele informații pe care avem dreptul a le transmite.
Răspuns:
Punctul C ”Documente de calificare a ofertanților”, subpunctul 13 al Fișei de date se modifică și devine:
”În conformitate cu Hotărârea nr. 185 din 9 martie 2005 privind modificarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu si Hotărârea Guvernului 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României cu modificările şi completările ulterioare, a corespondenţei clasificate, există posibilitatea ca în executarea contractului, anumite informații gestionate de Prestator, să aibă avea caracter secret de serviciu.
În acest sens ofertantul va face dovada implementării şi respectării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate (minim secret de serviciu), concretizate prin întocmirea şi avizarea de către Autoritatea Desemnată de Securitate a Programului de Prevenire a Scurgerii de Informaţii Clasificate emise sau gestionate la nivelul societătii ; (se va depune în copie lizibilă, semnată olograf şi ştampilată, cu menţiunea ˝conform cu originalul˝ Avizul emis de Autoritatea desemnată de securitate pentru Programul de Prevenire a Scurgerii de Informaţii Clasificate.)
În situația în care Avizul emis de Autoritatea desemnată de securitate pentru Programul de Prevenire a Scurgerii de Informaţii Clasificate are caracter clasificat secret de serviciu ofertantul va depune în cadrul documentelor de calificare o declarație pe proprie răspundere în acest sens, iar Avizul emis de Autoritatea desemnată de securitate pentru Programul de Prevenire a Scurgerii de Informaţii Clasificate va fi prezentat de reprezentantul împuternicit al ofertantului în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor (original sau copie lizibilă) unui membru al comisiei de evaluare, autorizat din partea RA Aeroportul Internațional Sibiu pentru gestionarea documentelor clasificate secret de serviciu”
3) Articolul 12 ”Rezilierea contractului” al Contractului subsecvent de servicii se completează cu subarticolul 12.8 care va avea următorul conținut:
” Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la pct. 12.1 – 12.4 și pct. 12.7 dă dreptul părţii lezate de a pretinde plata de daune interese evaluate la contravaloarea plății serviciilor contractate până la expirarea duratei contractului, însă nu mai puțin de limita prejudiciului creat cu costurile suplimentare angajate, inclusiv cheltuielile pe care le-a făcut, într-o limită rezonabilă, pentru evitarea sau limitarea prejudiciului.”